Antena PRO2150 Motorola


  • 8504762J01 8504762J01 Antena VHF heliflex, 136-155 MHz - padrão - 14 cm (selo verm.)
  • 8504762J02 8504762J02 Antena VHF heliflex, 155-174 MHz - padrão - 14 cm (selo preto)
  • PMAD4012 PMAD4012 Antena VHF Stubby, 136-155 MHz - 9 cm
  • PMAD4013 PMAD4013 Antena VHF Stubby, 155-174 MHz - 9 cm
  • PMAE4016 PMAE4016 Antena UHF Whip, 403-520 MHz